Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z nią wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Nasze imprezy/Nasze konkursy/Nasz patronat/Obwieszczenia/Praca/Przetargi/Ogłoszenia SMS

Fundusze Europejskie/Redakcja/Prenumerata/Biuro ogłoszeń/Cennik ogłoszeń/Napisz do nas/Promocja/Śpiewnik biesiadny

15 lipca 2024r., imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona

Informator/E-kontakty/Niezbędnik/To ciekawe!

Informator

Niezbednik

Ogłoszenia w rubryce „Oddam” zamieszczamy bezpłatnie. Treść można przesłać na adres: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl lub podać telefonicznie: 86 216 – 42 – 43

...wejdź do działu

Sprzedam siedlisko 0,60 ha z domem, ogrodem i stawem. Tel. 600 – 343 – 819 (fak/sms)

...wejdź do działu

Rzeźnia kupi bydło ze skierowaniem do uboju z konieczności. Tel. 511 – 075 – 866, 518 – 879 – 043 (fak.00092/19-o-i)

...wejdź do działu

Przetargi

Ogłoszenie ŁSM

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

- docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji , budowy wiatrołapów i remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Polowa 35 i Broniewskiego 2 Łomży

- docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji i remont budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Moniuszki 16, Chopina 3, Staffa 6, Staffa 22, B. Prusa 12 w Łomży

- termomodernizacji (docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji) i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przykoszarowej 35 w Łomży

- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji i remont budynku usługowo – biurowego przy Alei Legionów 7 ABC w Łomży

Termin składania ofert – do 24.04.2015 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży – Al. Legionów 7 B, w sekretariacie (pokój nr 1), w zaklejonych kopertach z napisem: „Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – przetarg na ocieplenie budynków”. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zainteresowani oferenci mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 6. Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 24.04.2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 (świetlica). Bliższych informacji udzielają: Ryszard Mierzejewski tel. 86 215 26 65 i Jacek Gutowski tel. 86 215 26 58.


Prezydent Miasta Łomża

podaje do publicznej wiadomości, że w jego siedzibie w Łomży, przy ul. Stary Rynek 14, na tablicy ogłoszeń wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomży, przeznaczonych do sprzedaży – dot. nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Wesołej.


K O M U N I K A T

WÓJT GMINY ŚNIADOWO

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2014.518 z późn. zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11 został wywieszony na okres 21 dni (od 07.04.2015r. do 28.04.2015r.) wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Ratowo-Piotrowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Śniadowo, pokój nr 13 lub telefonicznie pod nr (86) 217 61 69 wewn. 49.


Burmistrz Nowogrodu

działając na podstawie art. 35 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm./ informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży nr: 1913, 1987, 1980, 1995, 1996, 119/15, 628/25 – Nowogród, nr 68/5 i 71 – Dzierzgi, nr 88 i 756 – Mątwica oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę nr 82, 84, 92, 1388 – Nowogród, nr 1024/2 – Mątwica ponadto Burmistrz Nowogrodu ogłasza III przetarg na sprzedaż działek komunalnych nr: 628/26, 628/16, 628/5, 628/18, 628/17, 628/21, 628/4, 628/24, 628/9, 628/6, 628/20, 628/10, 628/23, 628/11, położonych na terenie miasta Nowogród, nr 110 – obręb Grądy oraz II przetarg na działkę nr 686 – jezioro Lecień – obręb Jankowo Młodzianowo.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazów i ogłoszeń o przetargach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie /pok. Nr 10/, tel. 86 217 55 20 wew. 22, na tablicy ogłoszeń urzędu, oraz na stronie internetowej : http://um-nowogrod.pbip.pl/.


Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości - lokalu użytkowego położonego w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie przy ul. Mostowej 5

Wójt Gminy Wizna ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości - lokalu użytkowego:

1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości - lokalu użytkowego o powierzchni 91,lim2 położonego w budynku wielofunkcyjnym w Bronowie przy ul. Mostowej 5 (działka nr 115/1 i 114 obręb Bronowo). Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

2. Wysokość opłaty z tytułu najmu:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem lm2 powierzchni wynosi 3zł/m2. Czynsz płatny miesięcznie z dołu do 25-ego dnia miesiąca za dany miesiąc. Może następować waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Oprócz czynszu za najem Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawy mediów, wywóz nieczystości i regulować te należności według wskazań licznika i obowiązujących cen.

Poza czynszem za najem Najemca ponosi koszty ogrzewania według kalkulacji corocznej sporządzanej przez Urząd Gminy.

3. Termin przetargu

Przetarg odbędzie się 8 maja 2015 r. o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Gminy Wizna PI. Kpt. Raginisa 35 pokój nr 12.

4. Udział w przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 50,00 zł na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 2000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy w Wiźnie najpóźniej do dnia 4 maja 2015 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wizna.

Oferty należy składać do dnia 5 maja 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna, pl. Kpt. Raginisa 35, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego w Bronowie”.

Pisemna oferta powinna zawierać (Załącznik 2):

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną wysokość czynszu za najem lm2 powierzchni lokalu;

5) rodzaj zamierzonej działalności handlowej i krótka charakterystyka asortymentu;

6) dowód wpłaty wadium;

7) datę sporządzenia oferty.

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - cena - 95%;

2 - rodzaj zamierzonej działalności handlowej i krótka charakterystyka asortymentu - 5%.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczone w prasie - tygodnik „Kontakty” oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Bronowo w celu podania do publicznej wiadomości.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 730 - 1330.

Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego czynszu.

Osoba ustalona jako najemca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Kramkowo

Wójt Gminy Wizna ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składających się z:

Działka numer ewidencyjny 103 o powierzchni 1 400 m². Nieruchomość położona jest śródpolnie w obrębie wsi Kramkowo liczącej 301 mieszkańców, przy drodze krajowej nr 64, w pobliżu rzeki Jedwabianki. Oddalona (w linii prostej) ok. 32 m na wschód od budynku zlokalizowanego na działce nr 99, ok. 701 m na zachód od najbliższej zabudowy wsi Kramkowo i ok. 3,67 km od Narwi. Od strony południowej graniczy z drogą krajową nr 64, od strony wschodniej i północnej graniczy z zakrzaczonym użytkiem rolnym, zaś od strony zachodniej graniczy z zabudową usługową. Posiada kształt trójkąta. Teren nieruchomości płaski, na całej powierzchni zakrzaczony. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00028116/8.

Działka nr 103 obręb Kramkowo jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 1 716,00zł

Wadium 150,00 zł

Działka numer ewidencyjny 477 o powierzchni 5 500 m². Nieruchomość położona jest na północnym skraju zabudowy wsi Sieburczyn, przy drodze o nawierzchni bitumicznej. Oddalona (w linii prostej) ok. 411 m na zachód od rzeki Biebrza i ok. 4,48 km od drogi krajowej nr 64. Od strony południowej graniczy z zabudową zagrodową, od strony północnej i wschodniej graniczy z użytkiem rolnym, zaś od strony zachodniej graniczy z drogą o nawierzchni bitumicznej relacji Wizna – Burzyn. Posiada kształt trapezu. Teren nieruchomości płaski, częściowo zakrzaczony, ogrodzony siatką metalową (zniszczoną) na słupkach betonowych osadzonych w gruncie. Na części nieruchomości składowane są baloty kiszonki. Dojazd do nieruchomości dobry. Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00039678/2.

Działka nr 477 obręb Sieburczyn jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 16 390,00zł

Wadium 1 200,00 zł

Przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 12 o godz. 10.00.

Termin wpłaty wadium mija 20 kwietnia 2015 r. włącznie.

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Wiźnie.

Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr .... położonej we wsi Kramkowo” lub „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr .... położonej we wsi Sieburczyn” wraz z dołączoną kopią wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy Wizna do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30, pokój nr 6, pierwsze piętro.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczone w prasie – tygodnik „Kontakty” oraz zostało przesłane do sołtysów wsi Kramkowo i Sieburczyn w celu podania do publicznej wiadomości.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 7.30 – 13.30.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

autor

...przeczytaj więcej


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Rutki ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę Nr 762 o powierzchni 0,93 ha, położona w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00004389/9. Nieruchomość położona jest na obrzeżach miejscowości, w sąsiedztwie kopalni żwiru i piasku Kalinówka Basie. Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako RV i R VI – grunty orne. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 95 000,00 zł. Wadium 9 500,00 zł.

2. Lokal użytkowy (garaż) nr 2 o powierzchni 35,10 m2 , położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 7 C w Rutkach-Kossakach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w działkach Nr Nr 881/5, 880/5 i 885/1, w wysokości 351/6328 części, posiadający urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00028549/3. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 35 400,00 zł. Wadium 3 540,00 zł.

3. Nieruchomość gruntowa, zabudowana (konstrukcja po byłym zbiorniku ppoż.), stanowiąca działkę Nr 884 o powierzchni 0,04 ha, położona w obrębie miejscowości Rutki-Kossaki, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00015352/1. Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako N – nieużytki. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 11 000,00 zł. Wadium 1 100,00 zł.

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę Nr 290 o powierzchni 0,21 ha, położona w obrębie miejscowości Mężenin, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00001198/2. Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako RIVa – grunty orne.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 32 000,00 zł. Wadium 3200,00 zł.

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę Nr 289 o powierzchni 0,21 ha, położona w obrębie miejscowości Mężenin, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/00001198/2. Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako RIVa – grunty orne.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości: 33 500,00 zł. Wadium 3 350,00 zł.

6. Nieruchomość gruntowa zabudowana, działka Nr 834 o powierzchni 0,0500 ha, położona w miejscowości Rutki-Kossaki ul. Rynek 8, na której znajdują się budynki:

1)administracyjno-mieszkalny - w tym na parterze lokal użytkowy o pow. 155,40 m2 oraz na piętrze lokale mieszkalne: nr 2 o pow. 66,75 m2 , nr 3 o pow. 67,92 m2 , nr 4o pow. 45,96 m 2 ,

2)budynek wiaty garażowej o powierzchni użytkowej 16,20 m2 .

Budynek administracyjno – mieszkalny jest murowany, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym krytym blachą, wybudowany w roku 19.30, o powierzchni zabudowy 237,00 m2

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1Z/0000988/0.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości 226 000,00 zł. Wadium 22 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2015r. o godz. 10oo w budynku Urzędu Gminy w Rutkach-Kossakach, przy ul. 11 Listopada 7.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium, w pieniądzu na każdą nieruchomość oddzielnie, na konto Urzędu nr 75 87750009 0020 0200 0710 0001 w BS Zambrów O/Rutki najpóźniej w dniu 26.03.2015r. W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium ulega przepadkowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rutkach ul. 11 Listopada 7, pokój nr 205 tel. (086) 2763170.

autor

...przeczytaj więcejZdjęcie z konkursu

Filmy (108)

Ogłoszenia w rubryce „Przyjmę” zamieszczamy bezpłatnie. Treść można przesłać na adres: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl lub podać telefonicznie: 86 216 42 43

...wejdź do działu

Belgia, Niemcy, Holandia, soboty, niedziele, poniedziałki, środy, czwartki – klimatyzacja, DVD, 85 747 – 00 – 01, 602 – 664 – 771 (fak.00002/19-o-i)

...wejdź do działu

Opieka Niemcy Legalnie. Tel. 725 – 248 – 935 (fak.00065/19-o-i)

...wejdź do działu

PRODUCENT SIATKI OGRODZENIOWEJ. Bramy, słupki, PANELE OGRODZENIOWE. 86/216 22 27, 604 231 333 www.siatki-stal.pl (fak.00080/19-o-i)

...wejdź do działu

Copyright © Kontakty / Webmaster _duszek