Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z nią wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Nasze imprezy/Nasze konkursy/Nasz patronat/Obwieszczenia/Praca/Przetargi/Ogłoszenia SMS

Fundusze Europejskie/Redakcja/Prenumerata/Biuro ogłoszeń/Cennik ogłoszeń/Napisz do nas/Promocja/Śpiewnik biesiadny

23 lutego 2024r., imieniny: Damiana, Romany, Florentyna

Informator/E-kontakty/Niezbędnik/To ciekawe!

Informator

Niezbednik

PRODUCENT SIATKI OGRODZENIOWEJ. Bramy, słupki, PANELE OGRODZENIOWE. 86/216 22 27, 604 231 333 www.siatki-stal.pl (fak.00080/19-o-i)

...wejdź do działu

Frankfurt n/Menem i okolice – soboty, środy, 85 747 – 43 – 63, 602 – 681 – 677 (fak.00003/19-o-i)

...wejdź do działu

Opieka Niemcy Legalnie. Tel. 725 – 248 – 935 (fak.00065/19-o-i)

...wejdź do działu

Obwieszczenia

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 7 kwietnia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku) wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1027/44 o pow. 0,0124 ha położonej w Zambrowie przy ul. Białostockiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.


BS w Jedwabnem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem zaprasza swoich członków na zebranie sprawozdawcze za 2014 r. Grup Członkowskich w następujących terminach:

- 22 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 14.00 w lokalu Oddziału BS w Przytułach z terenu gminy Przytuły.

- 22 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 14.00 w lokalu BS w Jedwabnem – z terenu gminy Jedwabne.

- 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 14.00 w lokalu BS Jedwabne – z terenu miasta Jedwabne.

- 22 kwietnia 2015 r. (środa) godz 14.00 w lokalu Oddziału BS w Radziłowie – z terenu osady Radziłów.

- 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 14.00 w lokalu Oddziału BS w Radziłowie – z terenu gminy Radziłów.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zambrów z dnia 18 marca 2015 r.

Wójt Gminy Zambrów, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

zawiadamia

o wydaniu w dniu 16.03.2015 r. decyzji znak: RRG.6220.11.04.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gmina Zambrów, na działce o nr ew. 44/1, obręb ewidencyjny Czerwony Bór.

Postępowanie prowadzone było na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Z treścią decyzji oraz zebraną dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 10 b, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500.

Zawiadomienie o decyzji Wójta Gminy Zambrów nr RRG.6220.11.04.2014 z dnia 16.03.2015 r., będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) mają zastosowanie przepisy art. 49 kpa, na mocy którego strony zostają zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie.


Burmistrz Czyżewa

Działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34 został wywieszony na okres 21 dni od dnia 19.03.2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Czyżewie,

ul. Mazowiecka 34, pok. nr 3, tel. 086 276-05-36.


KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 17 marca 2015 roku do 7 kwietnia 2015 roku) wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. Pl. Sikorskiego 2 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Z-ca Burmistrza Miasta
inż. Bogdan Kamiński


Wójt Gminy Zambrów podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822 i 1200) Wójt Gminy Zambrów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Miejscowość

Nr działki / Powierzchnia ha / Opis nieruchomości / Nr KW

Przeździecko-Mroczki / 195/2 / 0,5996 / Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni zabudowy 568,40 m2 / LM1Z/00019602/7

1. Oszacowana wartość nieruchomości: 174.624,00 zł.

2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zambrów i na stronie BIP Urzędu Gminy.

3. Po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 9b lub telefonicznie pod nr: 271-46-16. wew. 26.


OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Burmistrza Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów – zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia:

„Budowa ulicy Nadrzecznej w Zambrowie wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową”.

Wnioskowaną inwestycję zlokalizowano na działkach o numerach ewidencyjnych:

- 2543, 2540 (2540/3, 2540/4), 2541 (2541/2, 2541/1), 2542 (2542/2, 2542/1) w obrębie ewidencyjnym Zambrów, jednostce ewidencyjnej Zambrów oraz na działce nr 344 położonej w obrębie Nagórki Jabłoń, jednostce ewidencyjnej Zambrów.

(oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).

Informuję, iż w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i załączonymi do niego materiałami oraz składać ewentualne uwagi w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój 123, w dniach pracy urzędu w godzinach 7.30 –15.30


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Zambrowa

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Wiśniowa i Łanowa.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zambrów uchwały Nr 10/IV/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Wiśniowa i Łanowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub

w sekretariacie, pokój nr 225, w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Zambrowa

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Kościuszki, Świętokrzyska.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zambrów uchwały Nr 9/IV/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostocka, Kościuszki, Świętokrzyska, uchwalonego Uchwałą Nr 132/XXV/04 Rady Miasta Zambrów z dnia 21 grudnia 2004 r. Zmiana planu obejmuje teren położony w narożniku ulic: Kościuszki i Świętokrzyskiej, zlokalizowany w obowiązującym planie na obszarze oznaczonym symbolem 02 MW.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub w sekretariacie, pokój nr 225, w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Gmina Radziłów

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

– część działki nr 290 w miejscowości Karwowo,

- działka nr 14/3 w obrębie Słucz,

- działka nr 99 w miejscowości Święcienin.Zdjęcie z konkursu

Filmy (108)

Zakupię ciągniki Ursus, Zetor, New Holland, Same, Landini, Massey Ferguson, Renault, Foton, Farmtrac, Deutz Fahr, John Deere itd. każdy stan oraz prasy, belarki Sipma, Warfama, Carraro, Gallignani itd. Gotówka od ręki. Dzwoń, pisz. Tel. 660 – 795 – 977 (fak/sms)

...wejdź do działu

Sprzedam M-5, 80 m2, 1 piętro w Kolnie. Tel. 600 – 343 – 819 (fak/sms)

...wejdź do działu

Ogłoszenia w rubryce „Oddam” zamieszczamy bezpłatnie. Treść można przesłać na adres: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl lub podać telefonicznie: 86 216 – 42 – 43

...wejdź do działu

Ogłoszenia w rubryce „Przyjmę” zamieszczamy bezpłatnie. Treść można przesłać na adres: redakcja@kontakty-tygodnik.com.pl lub podać telefonicznie: 86 216 42 43

...wejdź do działu

Copyright © Kontakty / Webmaster _duszek